تشريح محتويات سي دي صبحگاه گنجينه بسيار ارزشمند جهت مربيان ، دبيران و مشتاقان اهل علم

سی دی صبحگاه 1(متن قابل چاپ)

•          داراي تقويم يكساله شمسي و قمري :كه در مورد هر كدام از روزهاي سال  و مناسبت هاي موجود داراي مطالبي از قبيل توضيح منا سبت ، شعر- بيان روايات و احاديث مي باشد كافي است كه بر روي روز مشخصي كليك كرده تا مناسبت  آن روز و توضيحات پيرامون آن  به نمايش در بيايد .

•          گالري تصاوير : داراي تصاوير بسيار زيبا  و قابل ذخيره كردن جهت استفاده به عنوان پشت زمينه و يا هر استفاده ديگر

•          شيوه نامه ايام الله : توضيح مفصل پيرامون تعريف ايام ا ... – انواع ايام ا -.. ا صول حاكم و مفهوم ايام الله

•          تقويم اجرايي : شامل جدول تقويم مناسبت هاي شمسي به همراه اولويت برنامه ريزي و اجرايي سه مقطع

•          برنامه هاي عمومي شامل توضيح پيرامون نحوه  تشكيل ستاد يا كميته برنامه ريزي  و اجراي مراسمآماده سازي محيط و فضاي موجود در آموزشگاهوظايف ستاد مدرسهتزيينات مدرسه- اصول رنگ آميزي مدرسهاصول آماده سازي گروه سرودچگونگي برنامه ريزي  براي پذيرايي از مراسم و مناسبت هانحوه تهيه امكانات لازمنحوه دعوت از اوليا ءنحوه انجام امور تبليغيمباني آماده سازي گروه تئاتر  نحوه تركيب بندي و اجراي سرود  بيان شرايط سخنرانيبيان مفصل تكنيك مصاحبه نحوه برگزاري جلسات پرسش و پاسخ- روش اهداي هديهشيوه برگزاري انواع اردونحوه تشكيل انواع نمايشگاه ها ي فرهنگي و هنريروش تهيه روزنامه نگاري  و اصول حاكم برآن و.....

•         برنامه هاي اختصاصي  : فهرست ايام ا... خاص و توضيح مفصل پيرامون  نحوه برگزاري اين ايام ا...  شامل : هفته دفاع مقدسبازگشايي مدارسهفته تربيت بدنيهفته تربيتهفته كتابدهه فجر انقلاب اسلاميهفته قرانسالگرد تاسيس امور تربيتيروز جمهوري اسلامي ايرانروز جهاني كتابروز جهاني بهداشتهفته معلمسالگرد ارتحال اما مماه مبارك رمضانماه محرم الحرام و صفرهفته وحدتاعيادشهادت ها و وفات ها

•        مقطع پيش دبستاني :  شامل اشعار  امامان دوازده گانهاذانامام خمينيشكر خداوندتمثيل بهار و قيامتخداوندراست گوييپدر و مادركمك به فقرانظافتبچه هاي ايرانوسايل شخصيجمعهوضوسرود جمهوري اسلاميسلامبچه مسلمانراست گوييدعاورزشكيف مدرسهروزهاي هفتهخيابانپل هواييپاييزاصول دينچراغ راهنمايينمازسلاممسواك زدنپدر و مادرشعر چهارده معصومامام زمانپليسآتش نشانرفتگرخلبان

•      متن نمايشنامه هاي ويژه مقطع راهنمايي :    اين مقطع شامل : خود سازيتلاش و پشتكارامانت داريفلسطينجبران

•         توضيح آيه هاي قران در قالب شعر  و تفسير جزيي : از متن سوره ها  با موضوعات ارزش تفكراحترام به والدين    –رعايت حجاب   تكبر   قساوت قلب   –آزمايش بشر  همنشيني   –بخل   – پيروزي        – مطمئن ترين پناهگاه

•         در سايه سار نهج البلاغه ويژه پسران  : شامل موضو عاتي از نهج البلاغه  پيرامون موضوعات  خرد گرايي و خرد منديعاقل ترين انسانايمانانجام واجبات و تر ك محرماتاطاعت از خداوند و پيشوايان معصومرعايت ادبدوست يابيرفتار هاي ناپسندعواقب گناهناسزا گوييغيبتاسرافخود سازينگرش امام علي به دنيارهايي از دنيا گرايي

•        در سايه سار نهج البلاغه ويژه دختران  : شامل موضو عاتي از نهج البلاغه  پيرامون موضوعات   ارزش زنشايستگي هاايمانحيا و شرمپاكدامنيحجابنيكي به پدر و مادروقار و سنگينيهمنشينيخوشروييصبراثار گناهانزمينه هاي گناهدروغگويياسرافبد خلقيغيبت كردنحسددوروييتوبهآزمايش الهيريا

•      متن نمايشنامه هاي ويژه  مقطع متوسطه  اين مقطع شامل : نمازاخلاق اسلاميكشف حجابثمره علم اندوزيمسايل جهاني

•        قران : توضيح آيه هاي قران در قالب شعر  و تفسير جزيي  از متن سوره ها  با موضوعات  سر انجام نيكسعه صدراسلام ايين كاملگرفتاري هاي دنيويفرصتحجابتوحيدذكرگناهان كبيرهدل حرم خدا     –ميانه رويغذاي روح

•        انشاء نماز  : شامل دوازده انشاي برگزيده  در سه مقطع تحصيلي   از سراسر كشور

•        در سايه سار نهج البلاغه  ويژه پيش دانشگاهي   : شامل موضوعات شخصيتقناعتسخاوتارزش مداريحق گراييسعادت جوييعقل گراييحرف و عملآزمندينشانه تنبلغفلتنعمت بلاپايمردي و....

•      متن كامل تمام آواهاي مدرسه  در سه مقطع تحصيلي : شامل  با تقسيم بندي و عنوان نوار اواها- شوراهاي دانش آموزيسرود هاي عاشوراييگلچينجشن شكوفايي  پسران و دختران

•        قصه هاي معنوي  : 15 قصه معنوي و عبرت آموز

•        كلمات قصار نهج البلاغه :  شامل چهل پند مهم از امام علي  جهت نصب در پانل هاي پرورشي مدارس

•         نمونه اي از راز و نياز چهارده معصوم  حضرت رسولامام حسينامام چهارمامام عليحضرت زهرا و ....

•        نكاتي براي دانش آموزان:  شامل مطالبي در زمينه  :  سازماندهي دروسمديريت وقتبالا بر دن سرعت مطالعهبهبود حافظهافزايش انگيزهچگونگي مطالعه صحيح و ....

•         تشريح 35 دعاي صحيفه سجاديه امام سجا د(ع)

•         جوان :  شامل موضوعاتي در باره جوانان از قبيل  جوان از ديدگاه امام خميني ،رهبر ، شهيد مطهري ، قران  سيره معصومين و بيست موضوع ديگر در مورد جوانان

•        شهدا : بيان مطالبي  در مورد شهداء از قبيل دفاع مقدس اصطلاحات جئگقطعات ادبيخاطرات جنگ  وصيتنامه مقاله لطیفه هاي جنگ و بسيار موضوعات ديگر در اين زمينه

•        صدقه وانفال : توضيحات كامل پيرامون  معناي صدقهصدقه از ديدگاه رواياتموانع صدقه - اداب انفاق كننده و مطالب  ارزشمند ديگري در اين زمينه

•        درس هاي خوشبختي از ديدگاه اهل بيت :  شامل 21 در س اخلاقي  از ديد گاه اهل بيت

•        داستان هايي از تاريخ  : شامل 14  داستان عبرت  انگيز  از تاريخ  و روزگاران گذشته

•        بلوغ :  شامل 17 موضوع تحقيقي پيرامون بلوغ و موضوعات پيرامون آن

•        نكاتي پيرامون تربيت :   شامل موضوعات  تعريف تربيتتربيت از ديد علماي اخلاقپنجاه ويژگي انسان در قران و .....

•        توبه  : شامل موضوعاتي از قبيل توبه چيستگناه چيستاشعاري پيرامون توبه و موضوعات مختلف ديگري پيرامون اين موضوع .

•         سر گرمي :   شامل بيان حكايت 34 موردلطيفه 35 موردمعما 58 موردضرب المثل 43 مورد

•        دعاهاي صبحگاهي : شامل دعاهاي تمام ايام هفته

•        گناهان كبيره : شامل تو ضيح پيرامون چهل گناه كبيره

•         نقش فعاليت هاي فوق برنامه :  توضيح كامل پيرامون 26 موضوع مرتبط با فعاليت هاي فوق برنامه و انواع انجمنشرايط تشكيل انجمنشر كت در انجمن هاو مديريت انجمن و مطالب ارزشمند ديگري در اين موضوع

•        احكام : شامل توضيحاتي پيرامون  دامنه احكامتقليداجتهاداحكام وضواحگام مرگاحكام نماز و احكام موسيقي

•        آشپزي:    توضيح پيرامون طرز تهيه و پخت  بيش از 70غذا  شامل انواع سالادكيك  –ساندويجپلو-  سو پ و انواع غذاهاي مختلف .

•         حلية المتقين  : شامل 20  موضوع مختلف در باره آداب زندگي  از اين كتاب ارزشمند .

•        نكاتي براي معلمان  : شامل موضوعاتي از قبيل نحوه رفتار در اولين روز در كلاسياد گيري اساسيجلوگيري از بي نظميبرنامه ريزي دروس عمليمراقبت در جلسات امتحانكمك به دانش اموزان ضعيفنحوه به كار گيري خلاقيت در كلاس ودهها مطلب ارزشمند و قابل استفاده جهت معلمان محترم

•        اهل بيت  : شامل موضوعاتي از قبيل  ويژگي هاي اهل بيتسيماي اهل بيت در قرانمحبت اهل بيت  و سوال و جواب هايي پيرامون اهل بيت و مطالب ارزشمند ديگر

•        چهارده معصوم  : بررسي كامل زندگاني 14 معصوم

•        قران  :  شامل موضو عاتي جامع پيرامون اشنايي با تفسير قرانپيام ها و مواعظ قراني - شناسنامه قرانقصه -ضرب المثل- لطيفه و معماهاي قراني و دهها مطالب قراني ديگر

•         ذكر اسامي شهداي كربلا و توضيح زندگاني آنان : آسيب شناسي عاشورابررسي كامل قيام عاشورا و فلسفه آن

•         هشتاد نكته مهم در تدريس موفق و كار آمد :بيان صد جمله ظريف از دانشمندان ،حكما و بزرگان جهان

•        روانشناسي  : بررسي موضوعات ارامش و شادي آورمفهوم خوشبختيسلامت روحيه فرزندان و دانش آموزان معناي تغيير و پيامد هاي آن

•        سلامتي  : بررسي موضوعاتي در مورد بهداشت جسم و روان ايمني و بهداشت مواد غذايياشعار مربوط به سلامتيبررسي خواص ميوه هاشير تغذيه مناسبتربيت بدني و زخم ها

•        بيماري  : توضيح پيرامون شناسايي و مقابله با  13 بيماري شايع و فراگير  .

•        اديان و مذاهب جهان  : توضيح پيرامون 30 مورد از اديان و مذاهب موجود در دنيا

•         اشعار و متن ادبي :  بيان دهها متن و اشعار ادبي قابل استفاده در مراسم ها و مناسبت هاي مختلف

•        آيين دوست يابي  : بررسي و اسيب شناسي كامل دوست يابي ويژه نوجوانان وجوانان

•        همراه با شاعران :  بررسي زندگي شاعران  و ارائه چند قطعه شعر از شاعر اني چون سعديحافظمولويپروين اعتصاميشهريارسهراب سپهريفردوسيايرج ميرزابابا طاهرعطار نيشابوريخيامشيخ بهاييشمس تبريزسنايي غزنويعبيد زاكانينيما يوشيجنظامي گنجويصائب تبريزيرودكي سمر قنديعلي اكبر دهخدااقبال لاهوريفريدون مشيرياخوان ثالثملك الشعراي بهارفروغي بسطاميخواجوي كرماني

•        حجاب  : بحث و بررسي كامل پيرامون حجابمدآثار حجابنوع پوشش و دهها مطلب مهم ديگر در اين زمينه

•        محرم و صفر   : بيان دهها اشعار پيرامون حوادث  محرم و صفر

•         متون برگزيده   :  شامل 15 اثربرتر  برگزيده در قالب متن ادبي

•        اوقات فراغت :  شامل بحث پيرامون موضوعاتي در زمينه نيازها و اوقات فراغتتابستان و اوقات فراغتاوقات فراغت و دانش آموزان

•        تاريخ الانبياء : -شامل بررسي زندگاني 25 پيامبر كه نام آنان در قران كريم ذكر شده است

•        مناجات و نيايش : شامل مناجات و نيايش چهارده معصوم  و متن بيش از چهل نيايش  در قالب نظم و نثر

•        نهج البلاغه  : شامل متن كامل نهج البلاغه با موضوع بندي و عنوان هايحكمت هاكلمات قصارخطبه ها ونامه ها ي حضرت علي

•        اسرار موفقيت در امتحان  : بيان و تشريح 45 موضوع پيرامون درس و امتحانچگونگي مطالعه صحيحنحوه مطالعه براي امتحانچگونگي غلبه براسترسكاهش فراموشيتمركز فكرتقويت حافظه ايجاد اعتماد به نفستحقيق و انواع آندعاي هنگام مطالعه

•        سخنان مشاهير و بزرگان :  شامل بيان نظرات و سخنان بزرگان و مشاهير معروف جهان در مورد موضوعاتي از قبيل : ادبانديشهاشكآيندهآزاديبخشايشبردباريدانشدنيادوستيدروغعيبانسانارادهاشتباهفروتنيجواني و پيريخشمخداخوشبختيبدبينيمادرمرگمعلمپيروزيراستي و حقيقت- رازداريشادي و لذتسخن و سخنوريتبسمتعليم و تربيتوقتوجدان و زندگي

•        نمايشنامه برگزيده  : شامل متن كامل نمايشنامه  خانه دوست كجاست

•        نماز :  شامل توضيح كامل پيرامون فضيلت نماز و فوايد آن

•        نوجوان و اسوه ها :   معرفي و بررسي زندگاني چند اسوه از صدر اسلام جهت نوجوانان امروزي

•        اردو : بيان قوانين كامل اردويي براي برگزاري يكاردوی بدون نقص طبق قوانين و مقررات اردويي

•        رموز اعداد  : بررسي رموز اعداد  2 -3 -4 -5 -7 -10 -40 -70 -100

•        آداب سفر و زيارت  : بررسي كامل آداب سفر و زيارت شامل تشريح كامل انواع سفرسفر هاي واجبمستحبمكروهمعنا و مفهوم زيارتاركان زيارتفلسفه زيارت و....

•        شفاعت و توسل :  شامل بررسي فلسفه شفاعتامامان معصوم و شفاعتضرورت توسل  -حكمت توسل

•        سوالات راهنمايي و رانندگي : شامل 25 سوال آموزشي پيرامون راهنمايي و رانندگي

•         تعبير خواب   : تشريح مطالبي در مورد احكام تعبیر خواب و بررسي تعبير خواب  در هر كدام از ماه هاي سال

•        تهاجم فرهنگي : بررسي مطالب در زمينه هدف غرب از تهاجمانگيزه دشمن ازتهاجممحور هاي تهاجم فرهنگيشيوه هاي مقابله با آن

•        ترانه هاي كودكانه : شامل اشعاري در قالب ترانه ويژه كودكان با موضوعات  دعا-مسواكوضوسرود سالسرود زمستانسرود پاييزپدر و مادراصول دينمداد رنگيشب يلدانوروززنگ مدرسهكتابامام رضافصل زمستانچراغ راهنماشيرنمازپدر و مادر-دوازده امامسرود بهداشت  و  پرچم  ايران

•        ولايت فقيه : شامل موضوعاتي در زمينه اركان ولايت فقيه در نگاه امام خمينيبررسي ولايت اعتباريتكوينيزندگاني امام خمينيزندگاني مقام معظم رهبريتاليف و تاليفات معظم له و خاطرات ايشان

•        نوجوان و مدرسه   : بررسي ويژگي هاي يك ونوجوان  در قبال مدرسهمعلم ،جامعه و دوستان

•         چند گام تا زندگي خلاق

•         صد نكته براي داشتن مطالعه اي موفق

       صبحگاه 2(شعر وآهنگ)

•         مهر

•        ویژه آغازین مدرسه -دوره ابتدایی  باغ مدرسه -سرود مدرسه

•        دوره راهنمایی -ای مدرسه سلام- بچه هابه صف

•        آبان ماه

•        روزبسیج دانش آموزی سه مورد شعروآهنگ

•        بهمن ماه

•        بازگشت امام خمینی به ایران  4مورد

•        بازگشت امام خمینی به ایران 12بهمن

•        فروردین ماه

•        آغاز بهار صدای نور

•        اردیبهشت ماه

•        روز معلم- آسمان بیکران -آموزگار -نشانه پاکی -درس دوستی-رنگ طلوع-سلام ای معلم بزرگوار-کلاس مهربانی- معلم

•        خرداد ماه

•        رحلت امام  خمینی4مورد

•        شهریور ماه

•        آغازهفته دفاع مقدس  اشعار سپهر 5مورد-اشعار زمان جنگ صادق آهنگران -غلامرضا کویتی پور9مورد

        صبحگاه 3(صوت)

•        ماه رمضان :  وفات حضرت خدیجه روضه محمد رضا طاهری

•        ماه شوال : شهادت امام صادق روضه محمد رضا طاهری 2مورد -سینه زنی محمد رضا طاهری-محمود کریمی-منصور ارضی-مهدی اکبری-حمید رضا علیمی

•        ذیقعده

•        میلاد حضرت معصومه -مهدی میر داماد

•        ذیحجه

•        ازدواج حضرت علی وزهرا  -احمد واعظی

        صبحگاه4 (صوت)

•        محرم آغاز ایام حسینی : -سینه زنی محمد رضا طاهریان -سعید حدادیان-محمد حسین حدادیان-مهدی میر داماد-محمد رضا طاهری

        صبحگاه 5(صوت)

•        ماه صفر: شهادت حضرت رقیه -روضه حسن خلج-مجید بنی فاطمه 2مورد محمد رضا طاهری 3مورد

•        ربیع الاول:  شهادت امام حسن عسگری -سینه زنی مهدی مختاری

•        ربیع الثانی   :ولادت امام حسن عسگری -محمد رضا طاهری سعید حدادیان

•        جمادی الاول  :ولادت حضرت زینب محمود کریمی 2مورد-مجید بنی فاطمه-سعید حدادیان-حسین طاهری -محمود کریمی 4مورد-محمد رضا طاهری 4مورد-سینه زنی مجید بنی فاطمه مهدی سلحشور-مهدی مختاری

•        ماه رجب  :ولادت امام محمد باقر-محمد رضا طاهری 3مورد-مهدی مختاری

•        ماه شعبان   : ولادت امام حسین -محمود کریمی 3موردمحمد رضا طاهری 3مورد -محمد جوادی

         صبحگاه  6(آهنگ-موسیقی)

•        آهنگ وموسیقی:  افتخاری 14مورد  -ناظری 4مورد -بنان 1مورد- آهنگ بی کلام 10  مورد

•        شهدا ودفاع مقدس:عبدالرضا هلالی-ابولفضل سپهر-صادق آهنگران 7مورد- کویتی پور 2مورد-محمد رضا آغاسی -زهرا ناصری دکلمه-سعید حدادیان- محمد حسین حدادیان 2مورد

•        مناجات وتوصیف خدا:عصار-افتخاری 7مورد-اصفهانی 4مورد

•        حضرت محمد:عزیزی 2مورد-فتحعلیان

•        حضرت زهرا:غلامعلی-متفرقه 2مورد

•        حضرت علی :عصار -فتحعلیان-3مورد غلامعلی2مورد -رفیعی 2مورد -اصفهانی 10 مورد-حبیبیان محمدی-ناطری-تفرشی

•        حضرت مهدی :افتخاری5مورد -کویتی پور2مورد-اصفهانی2مورد

•        کربلا: کویتی پور2مورد

•        حضرت رینب: ایزدی 2مورد

•        حضرت ابوالفضل:غلامعلی 2مورد اصفهانی 2مورد -عصار -گلریز-حبیبیان3مورد-  ایزدی    خاوری

•        حضرت علی اصغر: اصفهانی -حبیبیان -ایزدی- اصفهانی -ایزدی

        صبحگاه 7(صوت)

•        تلاوت جز سی ام قرآن کریم برای کودکان-آهنگ وشعر-سلامتی وشیر3مورد-قران 6مورد-اغاز روز 6مورد-جشن  شکوفایی پسران 14مورد-ایران 6مورد -جشن شکوفایی دختران 18مورد-مادر 4مورد-وصف  خدا 10مورد-میلاد امام خمینی 16 مورد -حضرت محمد 12 مورد -حضرت علی مقطع ابتدایی 20 مورد -حضرت علی راهنمایی 16 مورد

 یادآوری می گردد :علاقه مندان جهت دریافت سی دی های مذکور باید به یکی از  کانون های زینب کبری (س)-شهید مومنی دامنه –کانون شهید رجایی مراجعه نمایند 

   قابل ذکر است به غیر از سی دی 1 بقیه سی دی ها توسط دستگاه های خانگی قابل  استفاده است .

   مطالب سی دی 1 قابل چاپ می باشد .

 


 

نوشته شده توسط مهدوی- عین الهی در دوشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 13:41 موضوع | لینک ثابت