راهــنـــمــاي

مربيـــــان پـــــرورشي

 

 

 

 

تهيه و تنظيم :   مجتبي حيدري كارشناس امور اجرايي و برنامه ريزي كانون شهيد رجايي

 

 

 

به نام حق

 

 

 

چو غنچه گر چه فرو بستگي است كار جـــهان

 

       تو همچو  باد  بهـاري  گره گشــا  مــــي بــا ش

 

 

 

 

 

 

       به ياد راست قامتان  ساده دل ، شهيدان رجايي و با هنــر

 

                   تقديم به دريادلان سبكبــال ،  دبيران محترم آموزشي

 

                                كه وارد گلستان هميشه سبز پرورشي  مي شوند

 

 

 

  فهرست مطالب

-   مقدمه 0000000000000000000000000000000000

         -   هويت مربي پرورشي0000000000000000000000000

 -   هر انچه يك مربي پرورشي بايد بداند0000000000000000

        -    تعريف مربي پرورشي  در مقطع ابتدايي،  راهنمايي،  متوسطه00

 -   مربي پرورشي و انتخاب مقطع آموزشي00000000000000

 -   مربي پرورشي در بدو ورود به مدرسه 00000000000000

 -    رابطه مربي پرورشي و مدير مدرسه000000000000000

         -   رابطه مربي پرورشي و دبيران0000000000000000000

         -   رابطه مربي پرورشي و دانش آموزان 00000000000000

        -   مربي پرورشي و تزيين مدرسه0000000000000000000

        -   اتاق مربي پرورشي0000000000000000000000000

        -   مراسم صبحگاه كلاس اصلي مربي پرورشي 00000000000

        -   مربي و برگزاري اردوها00000000000000000000000

        -   نحوه تامين بودجه پرورشي0000000000000000000000

        -  مربي پرورشي ومسابقات فرهنگي و هنري 000000000000

        -   مربي پرورشي و كتابخانه0000000000000000000000

        -   مربي پرورشي و تشكيل انجمن ها000000000000000000

        -  مناسبت ها ومجموعه ابتكارات  مربي  با توجه به تقويم شمسي

          -  مجموعه مناسبت هاي قمري

      - كــلام اخــر

 

 مقدمـــه

         جــاي خــالي پــرورشــي

برخلاف تابلوي ادارات آ موزش و پرورش كه كلمه آموزش را برپرورش مقدم داشته اند ، موضوع پرورش هميشه در طول تاريخ بر تعليم مقدم بوده است ، تعليم بدون پرورش همانند جسم بي روح و شب بي ستاره است .

اگر دانش آموخته اي بدون پرورش موفق به كسب مدارج علمي شود علم او همانند سرطاني است كه باالقوه در وجود هر شخصي نهفته و هر لحظه امكان بروز و نابودي بدن شخص را دارد .

اگر در طول مسير تاريخ افكار انسانهايي چون فرعون ،هيتلر ،صدام وامثال اين انسان ها كه به تنهايي عامل كشتار ميليونها انسان  بي گناه مي شوند به وجود مي آيد حاصل عدم پرورش صحيح اين گونه افراد است .

اكر امروزه بدون شك جهان به دو قطب غني و فقير تقسيم گرديده است و درحالي كه انسان هايي از فرط خوشي و مستي در كشورهاي عربي و اروپايي دست به كارهايي مي زنند  كه انسان شرم دارد آنرا به زبان بياورد، درمقابل در گوشه ديگر جهان  انسان هايي در هر ثانيه  بر اثر گرسنگي مي ميرند ،حاصل عدم پرورش صحيح همان انسان هاست .

اگر امروزه نظام استعمارگري  كه ما عقيده داريم پايان يافته است كه اين وهم و جمله بي اساسي بيش نيست باعث شده است در قاره آفريقا  انسان هايي در جوار هزاران  تن طلا  بر اثر فقر و بد بختي و صدها بيماري  شبها گرسنه سر بر خاك مي نهند  واين چيزي نيست جزحاصل عدم پرورش گردانندگان اين گونه كشورها .

اگر امروزه رژيم صهيونيستي جان صدها انسان بي گناه را بي رحمانه  مي گيرد  و غاصب بدون شك سرزمين وحي است ودر كنار اين قضيه كشورهاي به اصطلاح مسلماني  وجود دارد  كه معتقد به مكتب پيامبر اكرم  و قرآنند  بي شك حاصل عدم پرورش صحيح مسئولان چنين كشور هايي است .

اگر امروزه سازمان ملل فقط نمود و جسم خارجي دارد و علنا تمامي كشور هاي جهان مطيع بلا فصل پنج كشوري هستند كه حق وتو دارند و ديگر كشورها به نوعي عروسك گردان و خيمه شب بازاني بيش نيستند بي شك اين حادثه حاصل  عدم پرورش صحيح كساني است كه بناي اين سازمان مهم و بين المللي را بنا نهاده اند.

اگر امروزه كانال هاي ماهواره اي اين غول ارتباطات عصر بشر محشون از صدها برنامه اي است كه پست ترين و شرم آورترين موضوعات  جنسي     و خشم و خشونت انسان ها را به نمايش مي گذارند ناشي از عدم پرورش برنامه سازان اين گونه مجموعه هاست .

اگر امروزه از حدود شش ميليارد جمعيت جهان تنها يك ميليارد آن به ظاهر مسلمانند و وعده حق كه فرموده است  دن اسلام دين جهاني است و بارها در قران ايها الا نسا ن را  ندا  داده است تحقق پيدا نكرده است ، بي شك حاصل عدم پرورش صحيح انسان هايي است كه عملشان  مانع از بروز فطرت پاك و خداجوي آنان را دارد.

و اگر امروزه پول تنها حلال مشكلات بشر شده است  و ارزش و بهاي انسان با پول انان سنجيده مي شود و از تقواي انان  كه بار ها در قران و احاديث ائمه از ان ياد مي شود خبري نيست  ناشي از عدم پرورش  و تربيت صحيح چنين انسانهايي است.

اگر امروزه به قول استادان روان شناسي استرس و مشكلات رواني مشكل عمده انسان هاي امروزي است و بايد فكري اساسي در مورد آن كرد ناشي از اجرا نشدن ايه الا بذكر الله تطمئن القلوب در روان و پرورش انسان هاست .

اگر امروزه مسئله طلاق آمار بسيار بالايي رادر  كشورمان ايران كه مدعي ام القري بودن خود در امر دين اسلام و و شيعه را دارد و مسئولان آن عقيده دارند كه بايد اسلامشان  به عنوان الگو به سراسر جهان صادر شود  و ريشه خانواده ها در اين كشور سست و بي بنياد شده است  ناشي از عدم پرورش صحيح زوجهايي است كه روزي دانش آموز و امروز مردان ديروزاند .

اگر جوان امروزي هويت پاك خود را گم كرده است  و چراغ به دست  شبانه روز به دنبال ان هرگز آنرا پيدا نمي كند  و سرانجام با خود كشي به سراغ جواب نا پيداهاي خود مي رود ناشي از عدم پرورش مربياني است كه مسير نور را به خوبي به اين جوانان رهنمون نشده اند .

اگر امروزه ديوار بي اعتمادي بلندترين واژه تاريخ است كه در قرن بيستم به وجود آمده است  و به قول شاعر كه مي گفت چينه ها كوتاه است  امروز اين جمله او را بايد در موزه هاي فرهنگ و هنر جست  ناشي از عدم پرورش صيح آدم هاي اين جامعه است.

اگر امروزه در كشور اسلامي ايران  كه پرچم آن آرم مقدس الله را به يدك مي كشد  عده اي در صدد بر مي آيند در وزارت آموزش و پرورش اين كشور، كه پايه و بنياد فرهنگي هر كشوري به آن بستگي دارد بحث معاونت پرورشي و موضوع ان به صورت ريشه اي حذف و منحل گردد ناشي از عدم پرو رش صحيح تصميم گيرندگان و اهميت اين واژه مقدس است .

اگر امروز در كشورمان ايران رييس محترم قوه قضاييه همايشي را تحت عنوان بحران حقوقي تشكيل مي دهد و در آن همايش اذعان مي دارد كه سالانه حدود قريب به ده ميليون پرونده در ايران  كه سمبل كشوري اسلامي است تشكيل مي شود  ناشي از عدم پرورش  انسان هايي است كه منطق بحث و گفتگو ندارندو اقدام به تشكيل چنين پرونده هايي مي گردند.

هويت مربي پرورشي

مربي پرورشي شخصي است ، آراسته به مظاهر اخلاق اسلامي، نمونه انسان كامل كه مآموريت دارد مفاهيم و نماد هاي اخلاق اسلامي همانند صداقت و نجابت و حقيقت و صدها صفات ديگر، رابا روشي خاص و معلم گونه به دانش آموزان منتقل نمايد ، او خود آراسته به صفات پاك اسلامي است و  بزرگترين  سلاح موفقيت او ،در عمل به حرف هايي است كه به دانش آموزان انتقال مي دهد  او در مدرسه نگهبان و پرورش دهنده فطرت پاك دانش آموزي است كه جامعه صدها دام تزوير براي او پهن كرده است .

هر آنچه مربي پرورشي بايد بداند

مربي پرورشي در درجه اول بايد  يك ايدئولوژي مناسب و اسلامي براي خود انتخاب نمايد بايد به هر آنچه كه به دانش آموز مي گويد يقين داشته باشد او بايد جهت عينيت بخشيدن به افكار خود  از شالوده يقين نهايت استفاده را ببرد زيرا فقط در زماني مي تواند موفق باشد كه بتواند در افكار خود  كه قصد انتقال  آن به دانش آموزان را دارد  پالايش عميق انجام دهد . عمل انسان ها زاييده افكار انهاست به قول شاعر  اي برادر تو همان انديشه اي مابقي خود استخوان و ريشه اي ، پس  اين  افكار  انسان هاست   كه  حكومت

مي كند و نه خود انسانها ، افكار يك مربي پرورشي بايد  منبعث از كلام وحي و برگرفته از كتاب منزل همان قران كريم و احاديث و روايات ائمه  باشد  او بايد همواره از چهارده  نور  امامت و نبوت بهره فراوان ببرد  او بايد همواره  در دنياي واقعي  و حال زندگي كند  و آگاه به مسايل روز جهان ،كشور       و منطقه باشد  و به قولي ديگر تهديد هاي دانش آموز فعلي را بشناسد          و خلاصه اين كه او بايد بداند مربي پرورشي واقعي همان پيامبران و امامان اند كه اكنون يكي از آنان  در پرده غيبت و بركت هستي است .اللهم عجل لوليك الفرج .

تعريف مربي پرورشي در مقطع ابتدايي

شخصي است كه افكار خود را در حد و مرز دانش آموزان ابتدايي پايين آورده و سعي مي كند اهداف و مظاهر و شعائر پرورشي رادر قالب  اشعار   و جملات بسيار ساده و كودكانه و قابل فهم به انان بفهماند  به عبارت ديگر هم بازي خوب بچه هاست.

تعريف مربي پرورشي در مقطع راهنمايي

مربي در اين مقطع نقش بسيار حساسي دارد  شخصي است كه با اداب        و افكار خاص و ويژه نوجوانان اگاه است  هم همراه بچه هاي اول راهنمايي و هم پله صعود و بلوغ دانش آموزان سوم راهنمايي است  روزي افكار بچه هاي اول راهنمايي را تذكر مي دهد و روزي ديگر سرود بلوغ و بزرگي دانش آموز سوم راهنمايي را  براي آنان  مي سرايد  از يك طرف دستگير بچه هاي اول راهنمايي  ودر طرف ديگر حياط با نوجواني مواجه است  كه ادعاي بلوغ و جواني و مردي مي كند  در اين مقطع مربي پرورشي همواره

 

بازيگر دو سكانس است  سكانسي كه بچه ها وجود دارند و سكانسي كه با نوجواناني مواجه است كه ادعاي بزرگي دارند واز ناميدن و يا لقب دادن كلمه  بچه به خود بيزارند .

تعريف مربي پرورشي در مقطع متوسطه

مربي در اين مقطع شخصي است مشاور،  در اين مقطع هرگز دانش آموز هيچ ناظري را به عنوان آمرو نهي كننده قبول ندارد  او فكر مي كند خود همه چيز را بهتر از همه  مي داند در تدارك اينده اي رويايي  است كه انتها ندارد در اين مقطع صدها مشكل جدي او را تهديد مي كند كه مي تواند سرنوشت او را عوض كند پس مراقبي بسيار قوي مي خواهد ولي نا محسوس . در اين مقطع مربي پرورشي  بايد نقش دوستي محرم  و مشاوري آمين  در عين حال روحيه اي شاد و جوان پسند را بازي مي كند  به عبارت ساده تر  مربي موفق  در اين مقطع  بايد حتما  اهل ترانه هاي عاشقانه و اس ام اس هاي عاشقانه باشد  اگر مربي در اين مقطع  فردي خشك و  آمر و نهي كننده باشد هرگز در كارش موفق نخواهد شد  در اين مقطع بايد مربي پرورشي اهداف پرورشي خود را در قالبي بسيار حساس و ظريف و زيركانه و هوشمند و با تدبير  به دانش آموزان  انتقال دهد.

مربي پرورشي و انتخاب مقطع آموزشي

با توجه به ويژگي هايي كه براي هر مقطع تحصيلي بيان كرديم مربي پرورشي بايد با توجه به توانايي ،اخلاق  و افكار و شناخت روحيه اي كه از خود سراغ دارد يكي از مقاطع را براي گذران يكسال بعنوان مربي پرورشي انتخاب كند  به عنوان مثال  اگر يك مربي نمي تواند افكار ورفتار خود را تا حدي به نزول برساند تا بتواند هم بازي بچه ها باشد هرگز نمي تواند در مقطع ابتدايي مشغول به كار شود.

مربي پرورشي در بدو ورود به مدرسه

بعد از اين كه مربي مقطع مورد نظر خود را با توجه به شرايطي كه ذكر شد انتخاب نمود و داخل مدرسه گرديد بهتر است با مدير مدرسه طوري هماهنگ كند كه يك هفته قبل از شروع مدرسه و با كمك چند دانش آموز فعال از سالهاي قبل  با همكاري مدير مدرسه فضاي فيزيكي مدرسه را براي اول سال تحصيلي آماده كند  كه اين آمادگي با توجه به نوع مقطع ، محل و جنس دانش آموزان متفاوت است  بعنوان مثال زدن پارچه  و تراكت در داخل سالن زدن لامپ در سر در مدرسه تعمير تابلوي مدرسه  زدن پرچم جديد  درست كردن ميله اي طاق مانند كه بعنوان  جايگاه رحل قران  كه دانش آموزان از زير آن  عبور كنند  تهيه شيريني يا شكلات ويا هديه اي كوچك اما ارزشمند  تهيه نوار اغازين مدرسه جهت پخش بهتر است صبحگاه اولين روز مدرسه حداقل يك ساعت با معرفي دبيران و عوآمل اجرايي مدرسه و انتظاراتي كه از دانش آموزان داريم و در مورد اهميت علم و دانش آموختن  وهمراه با برنامه هاي متنوع شاد و معنوي باشد .

رابطه مربي  پرورشي و مدير مدرسه

از انجايي كه تصميم گيرنده اصلي و نهايي در يك مدرسه مديران مدرسه مي باشد لازم است كه مربي پرورشي قبل از شروع مدرسه جلسه اي را با مدير داشته و اهداف كاري خود و انتظاري را كه از مدير مدرسه دارد را بيان كند در اصل  يك مربي  پرورشي بايد بازوي راست  وقوي او در كنترل مدرسه باشد  اگر يك مربي مدرسه نتواند چنين محيطي را به وجود بياورد در روند برنامه هاي خود با چالش مواجه مي شود.

رابطه مربي پرورشي و دبيران

از آنجايي كه دانش آموزان يك مدرسه در بيشتر اوقات در اختيار دبيران آموزشگاه مي باشند بايد رابطه تنگاتنگي بين مربي و دبيران وجود داشته باشد تا در مواقع لزوم مثل مسابقات  و ديگر برنامه ها بتواند به راحتي       و بارضايت كامل  از دانش آموزان استفاده كند همچنين بايد شخصيت يك مربي در مدرسه طوري باشد  تا اگر دبيران ديگر مشكل اخلاقي ويا پرورشي از  دانش آموزان در كلاس مشاهده كردند مطمئن باشند كه مربي پرورشي قادر به حل ان مساله  است  بايد مربي پرورشي يار و مددكار  و امين دبيران مدرسه باشد  تا بتواند دبيران ديگر را در امور پرورشي  دخالت دهد  اگر اين رابطه به خوبي حفظ نشود هرگز هيچ دبيري  بعنوان مثال  دعوت مربي را لبيك نگفته و در نماز جماعت مدرسه شركت نمي كند.

رابطه مربي مدرسه و دانش آموزان

يكي از حساسترين و مهمترين مساله در شغل مقدس  پرورشي احساس اعتماد و اطمينان و رابطه خوب بين دانش آموزان و يك مربي پرورشي است  اگر اين اعتماد حاصل نگردد  هرگز يك مربي پرورشي در وظيفه اي كه به عهده دارد موفق نخواهد شد  بايد محيطي فراهم شود تا دانش آموزان مربي را بعنوان امين و رازدار  ويك پشتيبان قوي در مدرسه بدانند  و اين كه اين اعتماد چگونه به وجود مي يد  مساله بسيار حساسي و ظريفي  است  بايد به دانش آموزان   ثابت   شود  كه   مربي   پرورشي  انان  فردي  امين ،

 

   رازدارو داراي قدرت اجرايي  ودلسوز است  مربي بايد تذكرات و مسايل پرورشي را با دليل و استدلال قوي و محكم  به دانش آموزان بفهماند  يك مربي بايد  قبل از مربي بودن يك روانشناس قوي باشد   و بايد بتواند با يك نگاه ساده به عمق روح و جان و تفكر دانش آموز پي ببرد  و دانش آموز  نيز بداند كه مربي  در مدرسه  بعنوان تكيه گاهي امين  و قوي براي او در مدرسه است  واين حاصل نمي شود  جز با گذشت و ايثار و صداقت قلبي يك مربي و رمز موفقيت اين امر بستگي به درجه اعتماد  دانش آموز به مربي دارد هر چه اين اعتماد بيشتر باشد  ميزان هدفهاي مربي بيشتر به تحقق خواهد پيوست .

اتاق مربي پرورشي

بهتر است كه در مدرسه اين امكان وجود داشته باشد  كه يك اتاق هر چند كوچك و جداي از دفتر آموزشگاه و منحصر به فرد  براي مربي پرورشي به عنوان دفتر پرورشي وجود داشته باشد اتاقي كه بعدا به عنوان اتاق همدم و اميد دانش آموزان و جايگاه انجمن ها ي فعال مدرسه انتخاب خواهد شد و بسياري از مشكلات پرورشي و حتي درس دانش آموزان  در اين اتاق حل خواهد شد   ودرب ان بر روي همه دانش آموزان باز خواهد بود  اتاقي كه با تزيين خوب مربي پرورشي مزين به نكته هاي اخلاقي و پر معني گرديده و جايگاه خاطرات خوب دانش آموزان خواهد شد و هرگز از ذهن دانش آموزان پاك نخواهد شد .

مراسم صبحگاه كلاس اصلي مربي پرورشي

از انجايي كه تما مي  دانش آموزان در مراسم صبحگاه   حضور دارند  و به

 

 علت اين كه اين مراسم  در اول صبح  و در حالي كه دانش آموزان   معمولا

سر حال و شاداب هستند  در صورت  برنامه ريزي مي تواند  تبديل به يك مراسم  مذهبي شاد و معنوي و دلپسند براي همه دانش آموزان و چاشني خوبي براي آغاز يك روز موفقيت آميز  براي همه دانش آموزان گردد مي شود در اين مورد هماهنگي و برنامه ريزي كرد و بعنوان مثال يك يا دو روز مشخص صبحگاه در اختيار مدير مدرسه جهت توضيح بعضي بخشنامه ها و يا كارهاي اداري مشخص ديگر و بقيه ايام در اختيار مربي پرورشي گردد  گردانندگان صبحگاه بايد تقريبا صد در صد دانش آموزان باشند وطي يك فرايند و برنامه ريزي مشخص اين كار انجام بگيرد بايد طوري برنامه ريزي گردد كه تقريبا تمامي دانش آموزان به نوعي در يكي از برنامه هاي صبحگاه حضور داشته باشند  برنامه هاي   عاميانه  يك     صبحگاه مي تواند  برافراشته  كردن پرچم همراه با قرائت سرود مخصوص به آن ، پخش سرود هاي شاد و ملايم ويژه صبحگاه قبل از شروع مراسم- ورزش صبحگاهي - تلاوت قران و ترجمه قرائت- حديث هفته - مي توان در هر هفته يك حديث قرائت گردد و تاكيد شود تا دانش آموزان حديث مربوطه را حفظ شوند و هر دانش آموزي كه در پايان هر ماه موفق گرديد چهار حديث را حفظ گردد جايزه اي به او تعلق گردد  -اجراي سرود به مناسبتهاي گوناگون -ارائه مقاله -طنز در خور و شان آموزشگاه –قرائت مطالبي از بزرگان –سخنراني مدير  يا يكي از دبيران، بايد طوري برنامه ريزي گردد تا در ايام سال تحصيلي تمآمي دبيران حد اقل يكبار يا بيشتر در مراسم صبحگاه سخنراني داشته باشند  سخنراني مسئولين روستا  ويا  شهر  بنا  بر0000000000000000000

 

 مناسبتهاي گوناگون ،اگر بتوان طوري برنامه ريزي كرد كه هر هفته حداقل

 يك مهمان بيرون از مدرسه در مراسم صبحگاه حضور داشته باشد مي تواند اين امر مثمر ثمر باشد بايد اين آمكان فراهم آيد تا دانش آموزان علاقه مند و يا حتي تمامي دانش آموزان در مراسم صبحگاه سخنراني داشته باشند اين امر موجب بالا رفتن اعتماد به نفس دانش آموزان و برطرف شدن كمرويي انان مي گردد و تمريني براي آينده انان به حساب مي ايد تا بتوانند فردا در جامعه از حق از دست رفته خود دفاع كنند اجراي صبحگاه مشترك بين مدارس همجوار مي تواند تنوع و جذابيت خاصي به صبحگاه ببخشد  در اين رابطه مي توان تريبوني قابل حمل براي مدرسه تهيه و  با گلهاي محلي آن را زينت و تزيين نمود و ده ها برنامه خاص ديگر كه بستگي به ذوق و سليقه مربيان محترم در اين زمينه دارد .

مربي و برگزاري اردوهاي دانش آموزي

از آنجايي كه برگزاري اردو از جذاب ترين و مهمترين و بهترين خاطرات براي هر دانش آموز مي باشد  بايد مربي پرورشي با همكاري خوب مدير مدرسه و با ابتكار و كمترين امكانات سعي در برگزاري اردوهاي دانش آموزي يك روزه از جاذبه هاي طبيعي اطراف مدرسه ويا آماكن زيارتي و سياحتي با رعايت تمامي مقررات اردويي از قبيل در اختيار گرفتن راننده و وسيله مطمئن از نظر بيمه ماشين و دارا بودن ساير مدارك لازم ، گرفتن رضايت كتبي از اولياء با حضور انان در مدرسه جهت امضا و اثر انگشت  ،پر كردن فرمهاي مجوز اردويي  و بيمه مدني دانش آموزان در ساعات حضور در اردو وموارد احتياطي ديگر مثلا بردن امكانات  مور د نياز  در

 

 اردو مانند كمك هاي اوليه. بهتر است اردو در مكاني برگزار گردد كه دانش

آموزان به اب اشآميدني و سرويسهاي بهداشتي تمييز دسترسي داشته باشند و كمترين اسيب را در اردو ببينند بردن اردو در شهر هاي شلوغ و كنار رودخانه ها خطرات خاص خود را دارد كه مربي محترم بايد در اين زمينه دقت كافي را داشته باشد همچنين بايد در برگه رضايت نامه لوازمي را كه دانش آموز بايد در اردو به همراه داشته باشد بخصوص در اردوهاي بيش از يك روز مثل داشتن دفتر چه بيمه و شماره تماس با خانواده ذكر گردد بايد در طي سال تحصيلي طوري برنآمه ريزي گردد كه تمامي دبيران در اردو شركت داشته باشند و فرقي بين انان نباشد  اردو تمرين اجتماعي زندگي براي دانش آموزان است  در اردو بايد علاوه بررعايت نظم دقيق توسط دانش آموزان  نبايد محيط خشك و مقرراتي و جبر براي انها فراهم كرد برگزاري مسابقات گوناگون ،جذاب و محلي و برگزاري نماز جماعت و استفاده از فكر طنز دانش آموزان در اردو بر جذابيت اردو اضافه مي نمايد .

مربي و تزيين مدرسه

مربي پرورشي يك مدرسه بايد رابطه خوبي با نوشتن و تزيين مدرسه داشته باشد بستن لامپهاي رنگي و متنوع ودر حد امكان كم مصرف ،تزيين خاص تريبون آموزشگاه، زدن پارچه نوشته در سر در مدرسه ايجاد صندوق پيشنهادات ويا همراز در مدرسه ،نوشتن جملاتي از بزرگان و نصب در پانل آموزشگاه نوشتن احاديث و جملات قراني سهل و روان با ترجمه و نصب در ديد دانش آموان  تبريك ويا تسليت مناسبتها و نوشتن مطالبي با توجه به مناسبت هاي تقويمي  موارد سليقه اي ديگر بايد يك مربي  موفق  در    تزيين

 

 وآراستن مدرسه از استعدادها و توانايي هاي دانش آموزان در اين    زمينه

 نهايت بهره را ببرد و انجمن دانش آموزي فعال در اين مورد داشته و مسؤليت اين امر رابه عهده آنان واگذار نمايد و خود نقش ناظر را در اين زمينه داشته باشد.

مربي پرورشي و كتابخانه

اهميت كتاب و كتابخواني بر هيچ كس پوشيده نيست مربي پرورشي بايد در اسرع وقت اگر در مدرسه فردي با ابلاغ كتابدار وجود نداشت  نسبت به بررسي كتابهاي موجود در كتابخانه تنظيم ليست كتابها  و تكميل و به روز كردن كتاب هاي موجود از طريق امور تربيتي اقدام نموده و ليست موجود را در اختيار دانش آموزان قرار دهد در امور كتابخانه مربي پرورشي بايد به خصوص در زنگ هاي استراحت با نظارت خود و با مسئوليت حد اقل دو نفر از دانش آموزان پايه هاي بالاتر و علاقه مند اقدام به راه اندازي كتابخانه نمايد  بهتر است براي دانش آموزان عضو كتابخانه  كارت عضويت عكسدار صادر و در هنگام امانت گرفتن كتاب كارت به كتابخانه تحويل گردد همچنين بهتر است محل كتابخانه در كلاسي باشد كه پنجره ان رو به حياط باشد و دانش آموزان به خاطر ايجاد نظم بيشتر  و عدم ازدحام از طريق پنجره كتابخانه كتاب گرفته و به امانت ببرند  دانش آموزاني كه دراين زمينه فعال تر هستند بايد شناسايي و به نوعي مورد تقدير و تشويق قرار بگيرند .

مربي پرورشي و تشكيل انجمن ها

از انجايي كه در راستاي مدرسه محوري  و به طور كلي واگذاري مسئوليت به دانش آموزان  مي تواند آنان را افرادي مسئوليت پذير  و داراي اعتماد به نفس قوي نمايد  مربي پرورشي بايد گروه هاي مختلف را تحت عنوان انجمن هايي از قبيل انجمن ياران طبيعت و يا بهداشت ياران ويا انجمن علمي، خبري

قران و عترت  ، هنري، ورزشي، بحث و گفتگوي جوان، شوراهاي دانش آموزي  و يا هر گروه ديگري  كه با توجه به ظرفيت مدرسه مي شود تشكيل داد اقدام نموده و مربي محترم طوري برنامه ريزي نمايد كه حد اقل دو هفته يكبار  انجمن ها فعال و جلسه اي با همديگر داشته باشند در راستا ي اين امر شوراي دانش آموزي بعنوان انجمن فعال مي تواند نقش عمده و بسزايي داشته باشد.

مربي پرورشي و نحوه تهيه  بودجه

از انجايي كه انجام هر آمري  بدون در نظر گرفتن بودجه خاص ويژه ان نمي تواند موفق باشد مربي محترم پرورشي بايد  با توجه به سرانه پرورشي و با همكاري خوب مدير مدرسه  وبا كمك گرفتن از از انجمن اوليا و مربيان مدرسه و همچنين با توجه به ابتكارات خود جهت در آمد زايي مثل زدن نمايشگاه در مدرسه  ويا رايت سيدي هاي مفيد و آموزنده جهت دانش آموزان  و با كمك گرفتن از امور تربيتي آموزش و پرورش به خصوص بخش معاونت پرورشي  و كارشناس فرهنگي و هنري اقدام به تهيه بودجه مورد نظر نمايد  بهتر است در امور فعاليت هاي پرورشي مربي محترم ابتكارات   و ترفند هايي  به كار ببرد كه كمترين بودجه را  در امر پرورشي خواستار باشد به طوري كه اين امر موجب كاستي در امر پرورشي نگردد.

مربي پرورشي و مسابقات فرهنگي هنري

به طور كلي بسياري از مطالب را مي توان در قالب مسابقات به دانش آموزان ياد داد روش مسابقه اي يكي از بهترين روش تدريس و تفهيم مفاهيم به دانش آموزان است  برگزاري مسابقات فرهنگي و هنري  در سطح منطقه مي تواند باعث بروز وشناسايي استعدادهاي انان در بين دانش آموزان ديگر

 منطقه باشد مربي پرورشي بايد دانش آموزان را ترغيب نمايد تا تمامي انان حد اقل در يكي از مسابقات شركت نمايند  تا بتوانند استعدادهاي فرهنگي هنري خود را بشناسند ودر صورت لزوم ان را تقويت نمايند براي اين كه دانش آموزان در اين مسابقات شركت نمايند بايد انگيزه كافي در اين زمينه وجود  داشته باشد  ايجاد انگيزه بستگي به سليقه مربي محترم دارد  به عنوان مثال مي توان به دانش آموزان بيان نمود كه براي اين كه رتبه هاي برتر و نتايج مسابقات براي همه مدارس فرستاده خواهد شد بياييد با هم كاري كنيم كه   با آوردن رتبه خوب و برتر در منطقه  استعدادهاي شما  را به منطقه بشناسانيم و اين عهدو پيمان با دانش آموزان مي تواند انگيزه خوبي براي شركت موفق دانش آموزان در اين مسابقات باشد

مجموعه ابتكارات و فعاليت هاي يك مربي موفق پرورشي با توجه به تقويم شمسي در طي سال تحصيلي

قمري است كه شامل ولادت  وشهادت معصومين  ليالي قدر - ايام محرم  عيد قربان -عيد غدير – نيمه شعبان -عيد مبعث و ..... است كه در قسمت اخر جزوه فهرست وار ذكر مي گردد.

مـــهرماه

روز اول سال تحصيلي – در اين روز مي توان تزيين مدرسه،      برگزاري صبحگاه ويژه – زدن تراكت با عنوان اهميت تعليم  و    تربيت 

 معرفي مجموعه عوامل اجرايي مدرسه در سال تحصيلي جديد –دعوت از

 

 سخنران مثل روحاني روستا –ويا فرمانده بسيج ويا رئيس شوراي روستا

و يا پدر يك شهيد –پذيرايي از دانش آموزان  - اجراي سرود –مقاله – و ياد

كردن از دبيران و عوامل اجرايي سال هاي گذشته مدرسه  مي تواند خاطره خوبي براي دانش آموزان در اغاز يك سال تحصيلي باشد .

هفته دفاع مقدس

معمولا هفته اول سال تحصيلي مقارن با آغاز هفته دفاع مقدس است  بهتر است دانش آموزان را با نمايش روزي يك فيلم با موضوع دفاع مقدس، زدن عكس و وصيت نامه شهيدان در سالن ، پخش سرود هاي ويژه دفاع مقدس  قبل از شروع صبحگاه بايد حال و هواي مدرسه را شور و حالي خاص بخشيد  در اين رابطه بهتر است در روستا و يا شهر حتما از خانواده شهيدان جهت حضور در مدرسه دعوت از آنان تقدير و تشكر نموده و از انان خواست كه دربراي دانش آموزان در مورد ويژگي هاي شهيد خود صحبت  نمايد سعي شود در اين هفته هر روز در مراسم صبحگاه يك شهيد معرفي و وصيت نامه ان قرائت شود  در اين هفته از دانش آموزان خواسته شود نسبت به شناسايي شهيدان و جانبازان محله خود  اقدام نموده و به تمامي دانش آموزان معرفي گردندبهتر است در گوشه اي از سالن سنگري درست گرديده و با لامپ هاي سبز رنگ- چفيه و عكس شهيدان  نمادي در اين رابطه تهيه  و برپا گرد د.

 

 

 

  7 مهرروز آتشفشاني و ايمني

مورد بحث ايمني  سخنراني در صبحگاه داشته باشند  ويا مي شود از مربي محترم بهداشت و يا حرفه و فن  و يا آمادگي و دفاعي در اين امر بهره جست

.13مهر روز نيروي انتظامي

با توجه به نقش نيروي انتظامي و پليس در شهرها  از    عزيزان     نيروي

انتظامي دعوت به عمل آيد  تا با لباس و فرم مخصوص اين نيرو  در صبحگاه حاضر و نسبت به تشريح و اهميت اين شغل مقدس مطالبي را ارائه دهند .

20 مهر روز كاهش اثرات طبيعي

از انجايي كه كشورمان ايران بر روي كمربند زلزله قرار دارد و تا كنون هزاران نفر بر اثر زلزله جان خود را از دست داده اند  اهميت اين روز را بيشتر مي كند بهتر است با كمك از سازمان هلال احمر منطقه ويا دبير محترم بهداشت ويا آمادگي دفاعي و يا دبيران علاقه مند ديگر  با توضيح  و تشريح زلزله هاي اتفاق افتاده سالهاي قبل  كه شايد برخي دانش آموزان از آن اطلاع نداشته باشند  مطالبي دزر اين زمينه و راه هاي پيشگيري آن مطالبي بيان نمايند  يا حتي مي شود مسابقه اي را در اين زمينه جهت اطلاع بخشي بهتر و بيشتر ارائه نمود.

 

.

 

24مهر روز پيوند انجمن اوليا و مربيان

در اين روز با توجه به نقش رابطه  اولياومدرسه  و اهميتي كه اين رابطه دارد  و برگزاري انتخابات كه امروزه شيوه نويني به خود گرفته است بايد دانش آموزان را با نقش انجمن اوليا در مدرسه و نقشي كه  مي توانند در پيشرفت تحصيلي انان مي توانند داشته باشند اگاه كرد  حتي مي توان از رييس انجمن اولياو و مربيا ن سال قبل مدرسه دعوت به عمل اورد تا صحبتي در اين زمينه داشته باشد .

26 مهر روز تربيت بدني و ورزش

از انجايي كه ورزش كردن نقش بسيار مهمي در سلامتي  انسان ها دارد بهتر است با كمك دبير تربيت بدني آموزشگاه اهميت ورزش از ديدگاه بزرگان ائمه و تاثير ان در سلامتي مطالب مفيدي بيان كرد بهتر است در اين روز مسابقات ورزشي بين دانش آموزان برگزار گردد و پوستر هايي در رابطه با  ضررهاي عدم ورزش كردن و تحرك و مشكلاتي كه فرد  مبتلا به ان مي گردد به اطلاع دانش آموزان رساند

8آبان روز بسيج دانش آموزي

در اين روز كه روز شهادت محمد حسين فهميده نيز مي باشد با استفاده از عوامل اجرايي بسيج روستا پايگاه ها و در شهرستان با همكاري ناحيه مقاومت بسيج و دعوت از بسيجيان  و فرماندهان پايگاه ها براي حضور در صبحگاه و تشريح نقش بسيج در هشت سال دفاع مقدس و وظايف آنان د ر دوران بعد از جنگ در اين روز مي توان ترتيبي اتخاذ كرد تمامي دانش آموزان به عضويت افتخاري بسيج در آيند و كارت عادي بسيج دريافت كنند

13 ابان روز دانش آموز  و سه حادثه مهم تسخير لانه جاسوسي – روز ملي مبارزه با استكبار جهاني  تبعيد آمام خميني  - چون همه ساله در اين روز مراسم خاصي  همراه با راهپيمايي تشكيل واهد شد بهتر است دانش آموزان  با پوشيدن لباس خاصي  و حمل تراكت و پرچم هاو شعار هاي مخصوص  در اين روز بياد ماندني شركت نمايند اين روز را بايد به دانش آموزان تبريك گفت و از مقام دانش آموزان تقدير و تشكر كرد

24 ابان روز كتاب و كتاب خواني

از انجايي كه كتاب خواندن غذاي روح انسان را تامين مي كند بهتر است  با اهداي جايزه هاي كتاب  به كتاب خوان هاي برتر  سال هاي قبل دانش آموزي توضيحي پيرامون نقش كتاب در زندگي بشر  و توضيحاتي  پيرامون نحوه استفاده  بهتر دانش آموزان از كتابخانه مدرسه مطالبي بيان گردد        و دانش آموزان تشويق به مطالعه كتاب گردند .

10اذر روز مجـلس

با توجه به برگزاري انتخابات مجلس  وتعيين نماينده هر چهار سال يكبار در شهر و روستا ي محل سكونت دانش آموزان  به نوعي تمامي خانواده ها درگير اين مساله اند و محله دانش آموزان  حال و هواي تبليغاتي به خود مي گيرد  بهتر است با كمك دبير محترم علوم اجتمايي و يا هر دبير علاقه مند ديگر در مورد اهميت نماينده مجلس و نقش ان در قانون گذاري و اداره جامعه مطالبي به اطلاع دانش آموزان رسانده شود

 

 

19 دي روز تجليل از اسرا و مفقودين

در اين روز ضمن ياد اوري حماسه دلير مردان دفاع مقدس مي توان از اسرا و آزادگان گرامي دعوت به عمل اورد تا  در مدرسه حضور پيدا كنند         و خاطرات هشت  سال دفاع مقدس را ياد اوري كنند همچنين مي توان مدرسه را آراسته به عكس آزادي اين عزيزان نمود .

12بهمن لغايت 22بهمن

همه ساله جشن هاي ايام   الله   دهه     فجر  با شكوه     خاصي        برگزار مي گردد  بهتر است مربي محترم پرورشي قبل از شروع جشن ها  با تشكيل جلسه اي  با انجمن هاي دانش آموزي  نسبت به تزيين مدرسه  و هماهنگي جهت هرچه با شكوهتر برگزار كردن  اين مراسم  صورت گيرد . از جمله فعاليت هايي كه مي توان در اين روز ها انجام داد تزيين مدرسه با پرچمهاي

كوچك  چراغاني كردن  سر در مدرسه –تزيين سالن آموزشگاه با عكس هاي دوران انقلاب  و نوشتن تقويم انقلاب از سال 42 تا 22بهمن  سال 57  نوشتن ثمرات انقلاب و بركات ان نسبت به سالهاي دوران  قبل از انقلاب تجليل و نوشتن زندگينامه بزرگان  و شخصيت هايي كه در شكل گيري انقلاب نقش داشته اند  نمايش فيلم – مي توان حتي به جاي برگزاري صبحگاه هر روز يك ساعت از وقت آموزشگاه را تحت عنوان جشن انقلاب به اين موضوع اختصاص داد و  با اجراي برنامه هايي  از قبيل تلاوت قران –مقاله –سرود –سخنراني  اجراي تئاتر طنز – و اجراي مسابقه اختصاص داد معمولا جوايز دانش آموزان برتر در  نيمه اول سال تحصيلي در اين روز ها به انان اهداء مي گردد و در پايان نيز بايد دانش آموزان را براي شركت در

 

 مراسم 22بهمن با حمل پلاكارد و شعار هاي ويژه اين روز  ترغيب   نمود

8اسفند روز امور تربيتي و تربيت اسلامي  در اين روز كه در واقع روز تجليل از مربي پرورشي است بايد مربي محترم پرورشي به نوعي در اين روز به اهميت پرورش و اخلاق اسلامي  دانش آموزان و ضرورت دانستن صفات پسنديده اسلامي  در وجود هر فرد  براهميت و اولويت پرورشي بر تعليم و تربيت سخن بگويد  از يادي از شهيدان رجايي و باهنر  كه نقش عمده اي در احياي آمور تربيتي  در مدارس داشته اند با قرائت زندگينامه اين عزيزان و ذكر سادگي و صفاي دل انان  به نوعي مطلوب  به دانش آموزان معرفي گردند

14اسفند روز احسان و نيكوكاري

در اين ايام كميته امداد و نهاد هاي مربوطه با تبليغ وسيع و با كمك از صدا و سيما  اقدام به جمع اوري كمك  به نياز مندان مي نمايند  كه بهتر است  با توجه به موقعيت و وضعيت مالي  انش آموزان اقدام به جمع اوري كمك هاي نقدي و جنسي انان و ارسال به اداره اقدام نمود .

15اسفند  روز درختكاري  با توجه به اهميت درخت و درختكاري و نقش ان در تامين اكسيژن براي بشريت اقدامي صورت گيرد كه ضمن بيان  اهميت درخت و مواظبت از درختان  براي دانش آموزان چند نهال در محيط  آموزشگاه طي مراسم خاصي كاشته شود

 

.

 

 

هفته آخــر اسفند

در اين روز ها ضمن بيان اهميت عيد نوروز  باستاني و اهميت  صله رحم  و سفارشاتي كه ائمه در اين باره داشته اند  ضمن دعوت از دانش آموزان به ديد و بازديد ، احترام به بزرگتر ها  و رفع كدورت ها  و دشمني ها، به عنوان عيدي  مي توان با همكاري مدير آموزشگاه تقويم ديواري ويا  جيبي  كه مزين به تصوير  دسته جمعي  دانش آموزان همان مدرسه است را به انها اهدا كرد  اگر قرار است تقويم جيبي تهيه شود  بهتر است تقويمي باشد كه مزين به احاديث و سخنان بزرگان و دعا و نيايش باشد.

14 فــروردين  با توجه به اغاز سال نو بايد در مراسم صبحگاه ضمن تبريك  اغاز سال نو هدف از برگزاري  چنين مراسم هايي توضيح و  دانش آموزان را سفارش به جبران خطاها و اشتباهات گذشته نمود  و از انان خواست كه سالي را كه شروع كرده اند  با استفاده از تجربيا ت گذشته  و

برنامه ريزي درست و بدون اشتباه را براي خود پي ريزي نمايند .

18 فروردين روز بهداشت و سلامتي

در اين روز از رابطين بهداشت مدارس  تقدير و تشكر به عمل مي ايد و نقش پاكيزگي و بهداشت در زندگي بشريت  واهميت ان در دين اسلام با قرائت مقاله  و نصب تراكت  و پوستر در محوطه آموزشگاه بيان مي گردد در ضمن بهتر است در اين رابطه از زييس بهداشت محل ، يك پزشك ويا از يك پرستار دعوت به عمل اورد تا در اين رابطه در آموزشگاه سخنراني نمايند 0

 

 

 

12ارديبهشت  روز معلم

در اين روز بهتر است ضمن برگزاري مراسمي شاد، معنوي و در شان      و مقام معلم   باتوجه به هواي پاك بهاري در محوطه آموزشگاه ضمن قرائت مقاله، شعر – سرود –و اجراي برنامه هاي شاد ، دانش آموزان هداياي خود را  حتي در قالب يك شاخه گل به معلمان تقديم نمايند   و سعي شود يك روز بياد ماندني براي دانش آموزان و به خصوص دبيران آموزشگاه گردد  در ضمن در اين روز بايد از مقام شامخ معلم نمونه استاد شهيد مطهري تجليل به عمل اورد  وبه نحوي مطلوب به عنوان مثال  در قطعه كاغذ هاي كوچك  بعنوان پوستر  ضمن چاپ عكس استاد  در صفحه اول كتابهاي استاد در بروشور مربوطه ذكر و پيرامون هركدام مختصري توضيح داده شود بهتر است در گوشه اي از سالن نمايشگاه كوچكي از كتابهاي استاد داير و يا حتي كتاب هاي استاد را به فروش رساند.

هفته اخر ارديبهشت ماه

با توجه به نزديك شدن به امتحانات بايد مدرسه در اين روز ها حال و هواي امتحانات به خود بگيرد بايد طوري برنامه ريزي گردد تا بخصوص در روستاها ضمن رعايت تمآم اصول و مقررات مدرسه دانش آموزان به صورت كلاسي به دامن طبيعت رفته و و زير نظر دبير مربوطه به صورت جدا از هم  و به صورت انفرادي مطالعه نموده و خود را براي امتحانات آماده نمايند بايد نحوه مطاله صحيح و عدم داشتن استرس در امتحان            و مقررات امتحانات به نحو مطلوب تهيه و در ديد دانش آموزان قرار گيرد .

 

 

در ايام امتحانات

در اين ايام با توجه به اين كه دانش آموزان به صورت دائم  در آموزشگاه حضور ندارند بايد  مناسبت هاي هفته به صورت تراكت  پوستر ويا پارچه نوشته تهيه و در معرض ديد دانش آموزان قرار گيرد ويا قبل از شروع مراسم امتحان به طور بسيار  مختصر   مناسبت ها به دانش آموزان ياد آوري گردد و در روز پاياني امتحان دانش آموزان را ترغيب به حضور دانش آموزان در كلاسهاي اوفات فراغت سالم  مفيد به خصوص كانون ها ترغيب و تشويق نمود .

مناسبت هاي سال قمري

بايد مربي پروري براي مناسبت هاي سال هاي قمري كه براي ما مسلمانان بسيار ارزشمند و گرامي مي باشند  برنامه هاي خاصي با توجه به نوع مدرسه و طرفيت دانش اموزان برنامه هايي داشته باشند كه به طور خلاصه به بعضي از انان اشاره مي شود .

ايـــام محرم : بايد مدرسه در اين روزها به نوعي سياهپوش  و سخنان

امام حسين و هدف قيام به صورت پوستر  در ديوار مدرسه نصب گردد  هر روز در مراسم صبحگاه حد اقل يكي از دانش آموزان به قرائت نوحه پرداخته و دانش آموزان سينه زني نمايند  و دانش آموزان ترغيب به شركت در مراسم مذهبي محله خود گردند

ميلاد و شهادت امام جعفر صادق  (ع) – بايد دانش آموزان به نحو مطلوب از زندگينامه آن حضرت مطلع شده و از نقش ان امام بزرگوار در  بسط و گسترش اسلام اگاه گردند .

ولادت امام حسن عسگري و شهادت ان حضرت

ولادت حضرت معصومه ( س )

ولادت حضرت علي و شهادت ان حضرت - و شب هاي قدر كه بايد دانش آموزان از عظمت و بركات اين شبها اگاه گردند و دانش آموزان ترغيب و تشويق در حضور  در مراسم شب هاي قدر گردند

ماه مبارك رمضان و عيد سعيد فطر – در ايام ماه مبارك رمضان بايد ترتيبي اتخاذ گردد كه مراسم ختم قران در آموزشگاه  برگزار و اهميت روزه و روزه داري به نحو مطلوب به دانش آموزان توضيح داده شود از روزه خواري دانش آموزا ن جدا جلوگيري شود و در صورت امكان با كمك اوليا به دانش آموزان افطاري داده شود و به دبيران محترم ياد اوري گردد رعايت حال دانش آموزان روزه دار را داشته باشند .

ولادت حضرت امام رضا و شهادت ان حضرت

ولادت وشهادت حضرت امام محمد باقر(ع )

ولادت و شهادت امام علي النقي  الهادي

عيد سعيد غدير خم - ميلاد حضرت مسيح

شهادت حضرت امام زين العابدين (ع)

ولادت و شهادت  امام موسي كاظم (ع)

شهادت و ولادت امام حسن مجتبي (ع)

ولادت و شهادت  حضرت فاطمه( س)

 

مبعث حضرت رسول اكرم (ص)

ولادت حضرت امام حسين –حضرت عباس –امام زين العابدين

لادت حضرت علي اكبر و روز جــوان

ولادت حضرت مهدي امام عصر- كه شايسته است جشن باشكوهي در اين رابطه درز مدرسه برگزار و شخصيت حقيقي ان حضرت را به خوبي به دانش آموزان نمايان كرد و در مدارس متوسطه مي توان جلسات مهدويت را در آموزشگاه برگزار نمود.

كـــلام اخــــــر

در زماني مي توانيم بگوييم يك مربي پرورشي در انجام امور محوله خود موفق بوده است كه بتوان تغيير رفتاري در دانش آموزان آن مربي در گرايش آنان به امور مذهبي و پرورشي مشاهده نمود به عنوان مثال دانش آموزي كه ميل به خواندن نماز نداشت اكنون با ميل و رغبت  به نماز مي ايستد  ونتيجه اين كه زماني يك مربي موفق بوده است كه توانسته  باشد انجام واجبات و ترك محرمات را به دانش آموزانش آموخته باشد  و خلاصه تر اين كه هرچند اندك توانسته باشد دانش آموزانش را به خدا نزديكتر كند.

-       يا مــهــــدي

-       بي حضور سبزت كدام واژه را براي چشمان          

-                     خيسم  معني كنم تا بار اندوهم سبك تر شود؟         

-                                 والســــــلام

 

 


 

نوشته شده توسط مهدوی- عین الهی در دوشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۰ ساعت 12:9 موضوع | لینک ثابت